Bij Joost Plus Assurantien staat uw privacy hoog in het vaandel. Daarom gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om. Onderstaande kaart geeft in vogelvlucht een inzicht over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens om gaan. De uitgebreide beschrijving leest u in ons privacy statement hier onder.

 

Privacy statement Joost Plus Assurantiën

 1. Inleiding

Dit privacy statement dient voor Joost Plus Assurantiën, hoofdkantoor gevestigd te Norg op de Langeloerweg 67. 9331VA Norg. Telefonisch te bereiken op nummer: 00592-866010 ingeschreven bij de KVK onder nummer: 01160081

 

 1. Algemene Begripsomschrijvingen

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’) daaraan toekent.

 

Persoonsgegevens: alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene).

 

Betrokkene: degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

 

Verwerking van persoonsgegevens: elke bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via automatische processen, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van erbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, als mede het afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

 

Verwerkingsverantwoordelijke: de verwerkingsverantwoordelijke is degene die het doel en de middelen voor de Gegevensverwerking vaststelt.

 

Verwerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder, aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

 

Verstrekken van gegevens: het bekendmaken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.

 

Gebruiker persoonsgegevens: degene die als medewerker of anderszins geautoriseerd is door of namens de Verantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken.

 

Opdrachtgever: een natuurlijke of rechtspersoon die aan de verantwoordelijke een opdracht tot dienstverlening heeft gegeven.

 

Derde: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

 

Toestemming van betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonlijke gegevens aanvaardt.

 

Gegevens over gezondheid: persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of mentale gezondheid van een natuurlijk persoon waaronder gegevens over verleende gezondheidsdiensten waarmee informatie over gezondheidstoestand wordt gegeven.

 

Toezichthoudende autoriteit: een door een lidstaat ingestelde onafhankelijke overheidsinstantie. In Nederland is dit de Autoriteit persoonsgegevens.

 

 1. Toepassingsgebied

3.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Joost Plus Assurantiën.

3.2 Joost Plus Assurantiën draagt er zorg voor dat zij alle toepasselijke privacywet- en regelgeving naleeft, waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet Financiële Diensten, de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) en alle andere toepasselijke gedragscodes en richtlijnen.

 

 1. Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Joost Plus Assurantiën verwerkt de persoonsgegevens ten behoeve van de volgende onderdelen:

 • het beoordelen en accepteren van potentiele klanten;
 • het beheren en uitbreiden van het klantenbestand;
 • het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
 • informatie-uitwisseling met andere partijen die in verband met de uitvoering van het product informatie nodig hebben, zoals herverzekeraars, assurantietussenpersonen, incassobureaus, expertisebureaus, accountants, salarisadministrateurs,mits dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de (verzekerings)overeenkomst;
 • het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;
 • om de claim, declaratie of schade af te handelen;
 • het kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals fiscaal- en sociaal verzekeringsrechtelijke wetgeving;
 • het doen van onderzoek naar de identiteit van de klant, de herkomst van het geld en het waken voor witwassen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).

 

 1. Welke gegevens verwerken wij?

Joost Plus Assurantiën verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

 • contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres;
 • leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
 • gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs;
 • gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
 • gegevens over financiële situatie, vermogen en eventuele schulden;
 • gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen en verzekeringen;
 • bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens of gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten/fraudeaspecten. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

 

 1. Voorwaarden voor rechtmatige verwerking

6.1 Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor de in artikel 4 beschreven doeleinden en worden niet verder Verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen.

6.2 De persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift, dan wel krachtens een (arbeids-) overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.

6.3 Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doelen beschreven in artikel 4, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

6.4 Persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien één van de verwerkingsgronden uit artikel 6 (AVG) van

Toepassing is, namelijk:

 1. a) de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
 2. b) de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
 3. c) de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke onderworpen is;
 4. d) de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene;
 5. e) de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door het desbetreffende bestuursorgaan dan wel het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt, of;
 6. f) de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

6.5 Joost Plus Assurantiën bewaart geheimhouding over de persoonsgegevens waarvan zij kennisneemt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift haar tot mededeling verplicht of uit de taak van de verantwoordelijke mededeling voortvloeit.

 

 1. Toegang tot persoonsgegevens

7.1 Joost Plus Assurantiën maakt gebruik van het klantvolgsysteem CCS/Level. Medewerkers van Joost Plus Assurantiën hebbenslechts toegang tot persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening.

7.2 Iedere gebruiker van persoonsgegevens heeft een strikte geheimhoudingsplicht ter zake van de gegevens waarvan hij op grond van die toegang kennis neemt.

7.3 De beheerder en degenen, die in het kader van een door Joost Plus Assurantiën of gebruiker gegeven opdracht werken, hebben slechts toegang tot persoonsgegevens, voor zover dit voor het gebruik en de bewerking van de gegevens noodzakelijk is, en zij hiertoe een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend.

 

 1. Beveiliging persoonsgegevens

8.1 Om het beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid te waarborgen neemt Joost Plus Assurantiën alle technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang of ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen.

8.2 Joost Plus Assurantiën ziet er op toe dat beveiligingsvoorschriften voor de persoonsgegevens worden opgesteld en nageleefd. Dit wordt gedaan door op gezette tijden de technische en organisatorische beveiliging te testen, te beoordelen en te evalueren op doeltreffendheid van de verwerking. (Privacy Impact Analyse).

8.3 Joost Plus Assurantiën conformeert zich aan de meldplicht datalekken zoals deze in de beleidsregels van de meldplicht zijn beschreven.

8.4 Er is een interne procedure aanwezig voor het afhandelen van incidenten. Joost Plus Assurantiën treft maatregelen om de Autoriteit Persoonsgegevens en betrokkenen te informeren indien dit in het kader van de meldplicht aan de orde is.

 

 1. Verstrekking persoonsgegevens

Joost Plus Assurantiën verstrekt uw gegevens niet zomaar aan anderen. Dat mag Joost Plus Assurantiën wel doen indien Daarvoor toestemming is gegeven, of als zij daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n verstrekking ten dienste staat van de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

 

 1. Inzage en verwijderingsrecht

10.1 De betrokkene heeft het recht op inzage in en afschrift van de op zijn persoon betrekking hebbende gegevens. De betrokkene dient daartoe een verzoek in te dienen.

10.2 Aan een verzoek als bedoeld in dit artikel wordt binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek voldaan.

10.3 Het recht op inzage wordt alleen toegestaan aan betrokkene of diens gemachtigde. Betrokkene of diens Gemachtigde dienen zich in voorkomende gevallen te kunnen legitimeren en/of hun bevoegdheid aan te tonen.

 

10.4 Uitzonderingen op verwijderingsrecht:

 • vrijheid van meningsuiting van toepassing is;
 • wettelijke plicht van verantwoordelijke;
 • nodig voor publieke taak bestuursorgaan;
 • nodig voor bescherming volksgezondheid;
 • nodig voor archieven, wetenschappelijk, statistisch of historisch onderzoek, voor zover o.a. het informatierecht aan deze belangen in de weg staan;
 • noodzakelijk voor het uitoefenen of verdediging van enig recht in rechte.

10.5 Voor de verzending en verstrekking van afschriften wordt geen vergoeding in rekening gebracht.

10.6 In geval van verwijdering van gegevens wordt in de gegevens een verklaring opgenomen dat op verzoek van betrokkene de gegevens zijn verwijderd.

 

 1. Recht op dataportabiliteit

11.1 Betrokkene heeft het recht zijn persoonsgegevens die hij aan Joost Plus Assurantiën Assurantiën heeft verstrekt in een gestructureerde,gangbare en leesbare vorm te verkrijgen.

11.2 Betrokkene heeft het recht die gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te Worden gehinderd door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt.

11.3 Joost Plus Assurantiën zal zorgdragen voor een gangbaar en gebruikelijk format waardoor betrokkene de data kan ontvangen. Desgevraagd kan het format – in opdracht van betrokkene – ook doorgestuurd worden naar een derde partij.

 

 1. Recht op afscherming, aanvulling en correctie van opgenomen persoonsgegevens

12.1 Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door of namens de betrokkene afgegeven Verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.

12.2 Zijn opgenomen gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift van de verwerking, dan dient de betrokkene een schriftelijk verzoek in bij de verantwoordelijke waarin wordt verzocht om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de gegevens.

12.3 Zo spoedig mogelijk na ontvangst van het verzoek bericht de verantwoordelijke de betrokkene schriftelijk of, dan wel in hoeverre aan het verzoek zal worden voldaan. Een weigering is altijd met redenen omkleed.

12.4 De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat een beslissing tot aanvulling, correctie of verwijdering zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

12.5 In geval van verwijdering van gegevens wordt in de gegevens een verklaring opgenomen dat op verzoek van betrokkene de gegevens zijn verwijderd.

 

 1. Recht op verzet

13.1 Indien gegevens het voorwerp zijn van verwerking op grond van artikel 4, kan de betrokkene daartegen bij de Verantwoordelijke verzet aantekenen in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang.

13.2 Joost Plus Assurantiën beoordeelt binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is, beëindigt hij terstond de verwerking.

13.3 Joost Plus Assurantiën kan voor het in behandeling nemen van een verzet een kostenvergoeding vragen (Besluit Kostenvergoeding rechten betrokkenen WBP, Staatsblad 2001 305). De  vergoeding wordt teruggegeven in het geval het verzet gegrond wordt bevonden.

 

 1. Bewaartermijnen

Joost Plus Assurantiën zal de gegevens nooit langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens Verzamelt worden, met inachtneming van de maximale wettelijke bewaartermijn. Indien gegevens niet langer bewaart hoeven worden zullen alle identificeerbare kenmerken worden verwijderd, of gehele verwijdering vindt plaats.

 

 1. Uw bezoek aan onze website en cookies

Joost Plus Assurantiën maakt op haar website gebruik van cookies. Bij het bezoeken van haar website worden op uw computer, tablet of smartphone cookies geplaatst. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u bij een bezoek aan onze website niet elke keer dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Uw instellingen en voorkeuren worden onthouden en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker. Daarnaast kunnen dankzij cookies de informatie en aanbiedingen op de site worden afgestemd op uw voorkeuren. Cookies worden maximaal 4 weken bewaard. Voor de volledigheid verwijzen wij u naar de cookiepagina op onze website.

 

 1. Wijziging van het privacy statement

Het kan voorkomen dat Joost PLus Assurantiën dit privacy statement in de toekomst wijzigt. Op de website vind u het meest actuele privacy statement.

 

 1. Klachten

17.1 Vanzelfsprekend doen wij ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u ergens ontevreden over bent. Neemt u in zo’n geval eerst contact op met uw contactpersoon. Wilt u toch een klacht indienen dan kan dit per e-mail via joost@plusassurantien.nl of schriftelijk bij:

17.2 De klachtenprocedure is te vinden op de website vankifit en of op te vragen bij Joost Assurantiën onder aanmelding klachtenformulier.

17.3 U heeft te allen tijden het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming vanpersoonsgegevens.

 

 

De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn:

 

Post:

Joost Plus Assurantien

t.a.v. directie

Langeloerweg 67, 9331VA Norg

Telefoon 0592-866010

 Website https://www.joostplusassurantien.nl

 

 

Post:

Autoriteit Persoonsgegevens

Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag

 Telefoon       0900 – 2001201

Website https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl